Udlejning

Udlejning

Odderhop udlejer hoppeborg, fodbolddart og flødebollekatapult til private- og firmaevents.

Hoppeborg


Hoppeborgen er sjov for både børn og voksne.

 

Den kan bruges til både børnefødselsdag, barnedåb konfirmation eller evt. et ekstra pift til en firma- eller en havefest.

 

Fakta

4 x 4 meter

God engelsk kvalitet

høje sider  - bedre sikkerhed

synsbog


Opsætning

Hoppeborgen er nem at transportere

Kræver ikke ret meget plads

Hurtigt og nem at stille op

Oppustes rigtig hurtigt


Fodbolddart

Der er mulighed for at leje fodbold både privat og til firma events.

Fodbolddartet er 5 meter højt og der medfølger 5 bolde. Der er mulighed for at leje det med betjening


Odderhop fik afprøvet det nye fodbolddart til Open by Night arrangementet. Det var super sjovt og i kan læse om arrangementet i avisen:


http://www.e-pages.dk/odderavisen/543/

og på

https://stiften.dk/odder/Fodbolddart-paa-torvet/artikel/518940?fbclid=IwAR1BvVabqfXi645J739YccTQxIDRjy1tletgaDeotXj6w--7rQSEz-o67lM

Flødebollekatapult

Der er mulighed for at leje katapulten med betjening.   

Ring eller send os en mail for et godt tilbudFlødebollekatapulten lejes ud til festlige lejligheder. Den kan indstilles til at skyde i forskellige længder og i styrke.

Leje per dag kun 200,-                         

Odderhop.dk

V/ Victor M. Jørgensen

Nølev byvej 30, 8300 Odder

8300 Odder

Tlf. 30 96 86 19.

     41 83 80 86   

Email:victor@odderhop.dk. Servicebog

 

Der er ført tilsyn med hoppeborgen af Force Technology

 

Ved leje af hoppeborgen, får man grundig vejledning i opsætning og brug

Lejebetingelser

Lejen indbefatter:


 1: Hoppeborg og blæser skal tilbageleveres uskadt ved lejemålets ophør.

2: Ved lejemålets indgåelse aftales det, om aktiviteten leveres af udlejer, eller afhentes af   

    lejer. Ved levering beregnes betaling herfor. Leveringsomkostningerne gældende Jylland beløber sig til kr.   

    500,- +moms

3: Ved forsinkelse i forbindelse med lejers returnering af lejet materiel, tillægges den i prislisten anførte 

    dagspris pr. dag, indtil det lejede er udlejer i hænde. Ved levering/opstilling/nedtagning/afhentning af 

    udlejer, stiller lejer to personer til rådighed.

4: Ved mindre forsinkelser (max 1 time) i forbindelse med udlejers levering/afhentning af lejede effekter,

    gives der ingen dekort i den aftalte lejepris, når årsagen er trafikale forhold, uforudsigelige uheld m.m.

5: Lejer forpligter sig til, at en voksen person holder opsyn med hoppeborgen med mindre andet er aftalt.

    Det påhviler denne person, at ingen af de, der benytter hoppeborgen har fodtøj på, og at hoppeborgen er

    forsvarlig fastgjort med reb/pløkker, eller på anden vis er forsvarligt forankret.

6: Alle personskader, der direkte eller indirekte måtte opstå, ved brug af produkter lejet hos Odderhop.dk, er

    lejers og personer der skulle benytte udstyrets ubetinget eget ansvar. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig for

    personlige eller materielle skader forudsaget ved brug af produkter lejet hos Odderhop.dk. Udlejer gør

    opmærksom på at udstyret kan være farligt.

7: Det er lejers ansvar, at opsynspersonalet er informeret om korrekt betjening af det lejede materiel jvf.

    kontrakt og evt. betjeningsvejledning.

8: Ønsker lejer opsyn med artiklerne, aftales det på forhånd, og udlejer beregner betaling herfor.

9: Lejer foretager kontrol af det lejede før ibrugtagning og kontakter straks udlejer, såfremt det lejede ikke

     fungerer optimalt. Ved evt. problemer med det lejede, kontaktes udlejer også straks.

10:Der gives ingen dekort på aftalt lejepris, hvis der under lejemålet opstår materielle skader, eller hvis der

     er tale om utilstrækkelig strømforsyning.

11: Udlejer er ikke forpligtet til at godtgøre ikke-aftalte udgifter, som lejer måtte påføre aktiviteten under

     lejemålet

12:Udlejer er ikke forpligtet til at foretage reparation eller udskiftning af det lejede materiel i lejeperioden.

13:Ved leje af hoppeborgen ud over en dag, er det lejers opgave at forestå sammenpakning af hoppeborgen

     hver aften, og sørge for, at den opbevares i aflåst lokale om natten.

14:Aktiviteten henstår for lejers regning og risiko i hele perioden, hvor den er i lejers besiddelse.

15:Artiklerne er af udlejer ansvarsforsikret. Ved skader, hvor forsikringen inddrages, dækker lejer

     selvrisikoen.

16:Lejer forestår, at brugere af aktiviteten oplyses om, at benyttelse heraf er på eget ansvar.

17:Skader der sker på artiklerne, eller medfølgende materiel, i omfang der ikke kan karakteriseres under slidtage, dækkes

     af lejer. Reparationer vil blive udført umiddelbart efter lejemålets ophør, og dækkes af lejer efter regning.

18:Lejemålet kan ophæves af lejer, hvis der senest to måneder for lejemålets påbegyndelse foreligger en skriftlig

     meddelelse herom. Ved afbestilling erlægger lejer et fast beløb på kr. 1000,- +moms. pr. aftalt lejedag. Afbestilles

     aktiviteten med kortere varsel end to måneder fra lejemålets påbegyndelse, betales det i kontrakten anførte fulde beløb.

19:I tilfælde af strejke, lockout eller anden arbejdsstandsning, krig, ildsvåde, orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller

     anden form for force majeure, eller materielle skader, som betyder at artiklerne ikke kan leveres, er udlejer uden ansvar,

     så længe tilstanden varer og kan annullere lejemålet.

20:Betalingen er netto kontant ved lejemålets påbegyndelse.

21:Lejer indhenter de fornødne tilladelser til artiklernes opstilling/brug.